Договір-приєднання про надання доступу до онлайн-сервісу «LEX.Торгівля»

Фізична особа-підприємець Ярега Віталій Маникович, яка в подальшому іменується «Оператор», яка зареєстрована та веде діяльність у відповідності до законодавства України, ідентифікаційний код 2850603596, місцезнаходження: вул. Петефі, буд. 71а, офіс 3, м. Ужгород, 88000, Україна, в особі керівника Яреги Віталія Маниковича, який діє на підставі Свідоцтва №23240000000005924 від 09.02.2006р.

ПРОПОНУЄ фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, кожен з яких окремо в подальшому іменується «Замовник», отримувати доступ до онлайн-сервісу «LEX.Торгівля» шляхом приєднання до цього договору про надання доступу до онлайн-сервісу «LEX.Торгівля», який у подальшому іменується «Договір».

Договір є офертою та представлений у формі формуляру (розміщений/оприлюднений на офіційному веб-сайті Оператора за посиланням URL: https://lex.trade).

Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сервіс – онлайн-сервіс «LEX.Торгівля», побудований за моделлю SaaS («Software as a Service», «програмне забезпечення як сервіс»), функціональним призначенням якого є можливість здійснювати ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності, а також інші можливості, передбачені Сервісом (функціональне призначення). Функціональні можливості Сервісу підтримуються Оператором в актуальному стані, а також постійно доповнюються і розвиваються у відповідності до внутрішньої політики Оператора. Сервіс розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Оператора за посиланням URL: https://lex.trade.

1.2. Доступ – право Замовника використовувати Сервіс виключно за його функціональним призначенням на умовах Договору, впродовж оплаченого часу (періоду) у відповідності до Тарифів та Документації.

1.3. Тарифи – перелік та обсяг відповідних функціональних можливостей Сервісу (пакетів сервісу) до яких надається доступ та вартість такого доступу, є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

1.4. Замовник – фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка здійснила Акцепт, отримує та оплачує Доступ до Сервісу у відповідності до умов Договору.

1.5. Акцепт – повне та безумовне прийняття Замовником умов Договору шляхом реєстрації на веб-сайті Оператора та/або попередньої оплати Доступу відповідно до умов Договору.

1.6. Веб-сайт Оператора – сторінка в мережі Інтернет за посиланням URL: https://lex.trade, на якій розміщено онлайн-сервіс «LEX.Торгівля».

1.7. Документація – документи/інформація щодо функціональних можливостей та порядку користування Сервісом; розміщена на веб-сайті Оператора.

1.8. Особистий кабінет – складова частина веб-сайту Оператора, що дозволяє Замовнику замовляти Доступ та отримувати документи на підтвердження виконання зобов’язань Сторін за Договором.

1.9. Реєстрація на веб-сайті Оператора – виконання Замовником всіх відповідних організаційних та технічних процедур реєстрації на веб-сайті Оператора одним із способів ідентифікації/авторизації.

1.10.  Сторони – Оператор та Замовник.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Договором регулюються правовідносини, що виникають між Оператором та Замовником у зв’язку із наданням Доступу до онлайн-сервісу «LEX.Торгівля».

2.2. Відповідно до цього Договору Оператор надає Замовнику Доступ до онлайн-сервісу «LEX.Торгівля», а Замовник приймає та оплачує вартість Доступу у порядку та розмірі, передбаченому цим Договором.

2.3. Перелік та обсяг відповідних функціональних можливостей Сервісу (пакетів сервісу) до яких надається Доступ та вартість такого Доступу визначаються у відповідності до Тарифів.

2.4. Функціональні можливості та порядок користування Сервісом визначаються у відповідності до Документації.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.    Замовник має право:

3.1.1.   Отримувати Доступ, відповідно до обраного та оплаченого Тарифу.

3.1.2. Самостійно визначити перелік користувачів Сервісу та встановити права їх доступу до даних та функціоналу Сервісу.

3.1.3.   Направляти Оператору свої пропозиції щодо функціонування Сервісу.

3.2.    Оператор має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника грошові суми за користування Сервісом, які відповідають вартості Доступу, з урахуванням обраного Замовником Тарифу та періоду часу, впродовж якого надається Доступ.

3.2.2. На власний розсуд здійснювати будь-які зміни технічних/функціональних характеристик та інтерфейсу Сервісу, що не суперечать чинному законодавству України, з інформуванням Замовника про проведені зміни шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Оператора.

3.2.3. Використовувати інформацію про обсяги введених Замовником даних, при формуванні статистики завантаження Сервісу.

3.2.4. Встановлювати та змінювати перелік та вартість відповідних функціональних можливостей Сервісу (пакетів сервісу) до яких надається Доступ та вартість такого Доступу, які наведені у Тарифах, завчасно розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Оператора.

3.2.5. З метою вдосконалення досвіду користування Сервісом, спрощення навігації та оптимізації дизайну інтерфейсу Сервісу, використовувати сторонні сервіси (Google Analytics та інші) для аналізу взаємодії уповноважених осіб Замовника (користувачів) із Сервісом.

3.2.6. У разі порушення Замовником своїх зобов’язань щодо оплати за Договором, а також вчинення інших порушень Договору, що унеможливлюють виконання Договору Оператором, повністю призупинити Замовнику надання Доступу до Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню. Таке призупинення відбувається автоматично, в порядку забезпечення виконання зобов’язань Замовника та оперативно-господарської санкції до Замовника, за допомогою засобів Сервісу. Замовник усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.

3.3.    Замовник зобов’язується:

3.3.1. Ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі положень/вимог Документації, Тарифів та будь-яких інших умов Договору.

3.3.2.   Своєчасно здійснювати оплату Оператору за Договором.

3.3.3. Не передавати індивідуальне ім’я користувача та пароль доступу до Особистого кабінету Замовника третім особам, забезпечити можливість доступу до Особистого кабінету і до додатку Замовника на веб-сайті Оператора тільки належним чином уповноважених осіб.

3.3.4. Протягом 5 (п’яти) календарних днів самостійно вносити зміни до відомостей, які зазначаються Замовником при реєстрації на веб-сайті Оператора, якщо такі зміни мали місце.

3.3.5. Забезпечити захист інформаційно-телекомунікаційної системи з якої здійснюється доступ до Сервісу від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення, у тому числі, того, яке здатне перехоплювати введення даних та їх передачу.

3.3.6. Забезпечити повноту і достовірність документів та відомостей, відповідно до законодавства України, які надаються Оператору на виконання Договору (у тому числі, при здійсненні реєстрації на веб-сайті Оператора).

3.4.    Оператор зобов’язується:

3.4.1. Надавати Доступ шляхом забезпечення Замовнику, який належним чином здійснив Акцепт та дотримується умов Договору, технічної можливості отримання Доступу до Сервісу.

3.4.2. Забезпечити розумний та технічно можливий рівень інформаційної безпеки Сервісу, у тому числі, шляхом застосування засобів антивірусного та криптографічного захисту.

3.4.3. Забезпечити використання відповідних технічних засобів і ресурсів для резервного копіювання і відновлення інформації на веб-сайті Оператора.

3.4.4. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації Замовника за винятком випадків, встановлених законодавством.

3.4.5. Інформувати Замовника про зміну Тарифів, розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Оператора.

3.4.6. Повідомляти Замовника про внесені зміни та доповнення до Договору, розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Оператора.

 

4. ВАРТІСТЬ ДОСТУПУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Доступу за Договором визначається як сукупність грошових коштів перерахованих Замовником за Доступ впродовж строку дії Договору.

4.2.    Вартість Доступу до Сервісу визначається у відповідності до Тарифів.

4.3. Оплата Доступу здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) попередньої оплати.

4.4. Усі розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються у безготівковій формі. Замовник самостійно отримує рахунок для сплати в Особистому кабінеті. Рахунок формується Оператором і надається Замовникові в електронному вигляді з використанням: (i) наданих реєстраційних даних Замовника, (ii) замовленого Замовником відповідного пакету Сервісу, (iii) вказаного Замовником періоду Доступу до Сервісу, (iv) поточної чинної редакції Тарифів. Виставлення рахунку Виконавцем не є обов’язковою умовою для здійснення Замовником розрахунків за Договором.

4.5. Датою належного виконання грошового зобов’язання Замовника за Договором вважається дата надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок Оператора.

4.6. У разі ненадходження грошових коштів на рахунок Оператора за відповідний період (місяць) на початок місяця – надання Доступу припиняється у порядку, встановленому п. 3.2.6.

4.7. Моментом виконання Оператором обов'язків по виконанню Договору із Замовником є дата надходження грошових коштів, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Оператора.

4.8. У разі відмови Замовника від подальшого використання онлайн-сервісу «LEX.Торгівля» або одностороннього розірвання Договору з ініціативи Замовника, кошти, сплачені як передоплата за надання послуг, поверненню не підлягають.

4.9. У разі відмови Оператора від подальшого надання Замовнику Доступу до сервісу або одностороннього розірвання Договору з ініціативи Оператора, кошти, сплачені як передоплата за надання Доступу, підлягають поверненню Замовнику на вказаний ним рахунок.

Зазначене в цьому пункті правило про повернення коштів Замовнику не поширюється в разі розірвання Договору внаслідок порушення Замовником пункту п. 3.2.6. цього Договору.

4.9. За наявності мотивованих заперечень, Замовник направляє їх Оператору.

4.10. За умови ненадходження до Оператора письмових мотивованих заперечень Замовника або при неотриманні Оператором підписаного Замовником Акту у строк 10 (десять) робочих днів від Дати Акту, Акт вважається підписаним з боку Замовника, а зобов’язання Оператора з надання Доступу вважаються Сторонами наданими належним чином та прийнятими Замовником без зауважень щодо їх змісту/характеру, обсягу, періоду надання та якості.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір є укладеним та діє з дати Акцепту Замовником Договору.

5.2. Договір не може бути укладений, а укладений договір підлягає розірванню у випадках, встановлених відповідними законами України, в тому числі, але не виключно Законами України «Про санкції» № 1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» № 1636-VII від 12.08.2014.

5.3. Договір діє протягом строку за який здійснено передплату плюс один місяць після його спливу, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Кожне здійснення передплати Замовником автоматично продовжує дію Договору на відповідний строк з урахуванням положень цього пункту Договору.

5.4. Кожна із Сторін має право заявити за 30 календарних днів про свій намір розірвати Договір достроково.

5.5. Внесення змін та доповнень до Договору, додатків до нього, здійснюється Оператором в односторонньому порядку із завчасним (не пізніше ніж за 14 календарних днів) повідомленням про це на веб-сайті Оператора. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті Оператора.

5.6. Актуальна редакція Договору приймається на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових Замовників, так і для Замовників, що уклали Договір раніше.

5.7. Актуальна редакція Договору (з усіма додатками) знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

 

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Акцепт Замовником о Договору є підтвердженням його безумовної та безвідкличної згоди на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Оператор з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, інші паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані Витягу з ЄДРЮОФОПГФ, у т. ч. щодо системи оподаткування, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електрона пошта), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані Замовником з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами у ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Замовник цим підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

6.2. Оператор зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Оператора, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.

6.3. Оператор не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Замовника третіми особами, в тому числі працівниками Оператора, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Оператором або іншою особою з дозволу Замовника поза виконанням обов’язків за Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Оператора.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України та умовами Договору.

7.2. Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов Договору, повідомивши Замовника про таке розірвання за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати такого розірвання (припинення чинності Договору). При наявності залишку передплати на особистому рахунку Замовника, Оператор повертає його Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів з дати припинення Договору.

7.3. Оператор не несе відповідальність за збитки та інші наслідки, що настали не з вини Оператора (відсутність у Замовника або вихід з ладу комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних засобів, які задовольняють вимогам для роботи із Сервісом; програмно-технічні недоліки комп’ютерної техніки Замовника; віруси та інші шкідливі програми в його техніці; збої або обмеження, введені регіональним провайдером Замовника; недотримання положень Документації та інше).

7.4. Оператор не несе відповідальність за дії, вчинені Замовником при користуванні Сервісом, що суперечать чинному законодавству України, Договору (включно із Документацією), які заподіяли (спричинили) збитки/шкоду та інші негативні наслідки третім особам.

7.5. Оператор не несе відповідальність за дії, вчинені на веб-сайті Оператора третіми особами, що суперечать чинному законодавству України, Договору (включно із Документацією), які заподіяли (спричинили) збитки/шкоду та інші негативні наслідки Замовнику.

7.6. Оператор не несе відповідальність за правильність ведення Замовником бухгалтерського, податкового та інших видів обліку, складання фінансової та/або податкової звітності з використанням Сервісу.

7.7. Сторони погоджуються з тим, що всі дії, виконані на веб-сайті Оператора особою, яка вказала відповідне реєстраційне ім’я, адресу електронної пошти (логін), номер телефону і пароль, за яким Сервіс її ідентифікував як Замовника, вважаються правомочними і належать особі, яка представляє Замовника.

7.8. Оператор не несе відповідальність за виконання дій на веб-сайті Оператора неуповноваженою Замовником особою.

7.9. Відповідальність Оператора настає в разі, якщо неможливість отримання Доступу Замовником наступила внаслідок істотного порушення Оператором умов Договору та/або законодавства України. Виконавець відшкодовує Замовнику збитки, завдані з вини Виконавця невиконанням або неналежним виконанням Договору, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати розмір оплаченого Замовником Доступу, ненадання або неналежне надання якого спричинило такі збитки.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це інші Сторони.

8.4. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строк виконання зобов’язань поновлюється.

8.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.

8.6. Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, які виникають між Сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

9.2. У разі виникнення суперечок і розбіжностей з питань, що становлять предмет Договору або пов’язані з ним, Сторони будуть застосовувати всі можливі заходи для їх вирішення шляхом переговорів.

9.3. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, всі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

10.2. Сторони домовились, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно надання Доступу та/або виконання зобов’язань за Договором можливе через електронне листування Сторін – шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді через через інтерфейс та функціональні можливості Особистого кабінету.

10.3. Замовник підписанням Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Оператором будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Оператором, співробітниками та/або представниками Оператора. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю якості надання Доступу та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.

 

ОПЕРАТОР: ФОП Ярега Віталій Маникович

Місцезнаходження: вул. Петефі, буд. 71а, офіс 3, м. Ужгород, 88000, Україна

Податковий номер: 2850603596

Телефон/факс: +38 (068) 54-11-898

Адреса електронної пошти (e-maіl): info@lex.trade

Офіційний веб-сайт (URL: https://lex.trade)

Не є платником ПДВ

Банківські реквізити: р/р UA363052990000026005033605715 в АТ КБ «Приватбанк»